Avís legal

1. – IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les dades següents:
El titular d’aquest web és: TEKMAN EDUCATION S.L. amb domicili a PASSEIG DE GARCÍA FARIA, 49. 08019 BARCELONA, amb número de CIF: B65318594 inscrit al Registre Mercantil de Barcelona.
Dades de l’autorització administrativa: Enric Del Pozo i Rosés
Telèfon de contacte: 93 303 76 65
Correu electrònic de contacte: tekmanbooks@tekmaneducation.com

2. – CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

S’entendrà com a usuari la persona que accedeixi i utilitzi aquesta pàgina web. L’usuari, pel sol fet de ser-ho, accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TEKMAN EDUCATION, S.L. ofereix a través d’aquest web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per a:

 1. Provocar danys als sistemes físics i lògics de TEKMAN EDUCATION S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment.
 2. Intentar accedir i, si escau, usar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda prohibida la publicació als nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, i el titular es reserva el domini i l’exercici de totes les accions que siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:
  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la seguretat pública i la defensa nacional.
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. El respecte per la dignitat de la persona i pel principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte per l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del que s’ha publicat.
  7. En general, el respecte per la legalitat vigent.

TEKMAN EDUCATION S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta pàgina web.

3. – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TEKMAN EDUCATION S.L és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. – PRIVACITAT

5.1. – DRET D’INFORMACIÓ

Segons el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) linformem que les dades que ens faciliti en els formularis que trobarà a la pàgina web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades per atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

Els destinataris de la informació són els diferents departaments de TEKMAN EDUCATION S.L., algunes empreses col·laboradores que hi presten els seus serveis i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem les seves dades quan ho mani una llei o es faci complint contractes en vigor.

Als formularis de recollida de dades hi haurà marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti pot impedir la correcta gestió de la seva petició.

En tot cas, té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de Desembre, per la via del procediment regulat al RD 1720/2007 de 21 de Desembre.

El responsable de la Base de dades és TEKMAN EDUCATION S.L. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l’adreça postal de PASSEIG DE GARCÍA FARIA, 49. 08019 BARCELONA, o mitjançant l’adreça de correu electrònic tekmanbooks@tekmaneducation.com o trucant al número 93 303 76 65.

5.2. – CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes en prémer el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o enviant un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

5.3. – SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades descrita anteriorment, que garanteix les mesures tècniques i estructurals oportunes per prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada i disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les bases de dades que ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les bases personals està ajustat a la normativa establerta a la Llei Orgànica 15/1999, 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

5.4. – ÚS D’ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

TEKMAN EDUCATION S.L. l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta pàgina web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a internet. Només s’utilitza aquesta adreça per a finalitats exclusivament internes, com ara les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web és possible que s’usin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament al navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar-ne la instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la cerca de recursos que creiem que el poden interessar, pot trobar en aquesta pàgina web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és aplicable en aquesta pàgina web. TEKMAN EDUCATION S.L. no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. – MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

TEKMAN EDUCATION S.L. pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense avisar prèviament, publicant les seves modificacions tal com apareixen aquí. Un cop modificades, deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre TEKMAN EDUCATION S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.