Search
Close this search box.

BASES D’APRENENTATGE

Disseny pedagògic compartit

Programes dissenyats per acompanyar-te a transformar la cultura pedagògica del teu centre d’acord amb els estudis i avenços en innovació pedagògica.

Alumnat
competent

01.

Un alumne competent utilitza estratègicament els seus coneixements i habilitats per resoldre problemes diaris. A tekman Education som especialistes en didàctica de les matemàtiques i la llengua, i oferim programes educatius a docents i escoles amb ganes d’il·lusionar-se i empoderar el seu alumnat. És per això que la nostra proposta es basa en materials i recursos didàctics dissenyats perquè l’alumne connecti els aprenentatges amb la seva realitat més propera i siguin persones crítiques, lliures i competents.

A tekman Education som especialistes en didàctica de les matemàtiques i la llengua, i oferim programes educatius a docents i escoles amb ganes d’il·lusionar-se i empoderar el seu alumnat. És per això que la nostra proposta es basa en materials i recursos didàctics dissenyats perquè l’alumne connecti els aprenentatges amb la seva realitat més propera i siguin persones crítiques, lliures i competents.

02.

Aprenentatge competencial

Proposem un aprenentatge basat en diferents tipus d’activitats contextualitzades perquè l’alumne sigui capaç d’aplicar en altres contextos i moments de la seva vida el que ha après. No pretenem només que sigui capaç d’aplicar els conceptes, sinó

que sigui competent en qualsevol àmbit i que desenvolupi habilitats personals, socials o actitudinals, fomentant les vuit competències clau.

Competència en comunicació lingüística

Una bona forma de desenvolupar la competència lingüística és per mitjà de la comunicació oral. Per això, en moltes activitats dels nostres programes educatius animem els alumnes a respondre oralment als problemes.

Competència plurilingüe

Recuperem la comunicació oral com a element clau també en aquesta competència, ja que una de les millors maneres de conèixer una llengua és parlar-la. A més, treballem la comunicació per mitjà de converses sorgides dins l’aula, ja sigui amb els docents o entre companys en els moments de treball cooperatiu.

Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

Per treballar aquesta competència, en tots els nostres programes de matemàtiques incloem activitats que fomenten el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic per mitjà del plantejament de problemes i el càlcul.

Competència digital

A tekman creiem en el potencial de les noves tecnologies i en la importància de que els alumnes les dominin, i ho treballem per mitjà de les plataformes digitals que acompanyen a tots els nostres programes.

Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

A tots els programes hi trobem espais dedicats a la reflexió, que ajuden els alumnes a fixar els coneixements treballats dins l’aula i a prendre consciència del mode en què aprenen. Una altra bona forma de treballar aquesta competència, que també comprèn habilitats socials, és per mitjà de les activitats que fomenten l’aprenentatge cooperatiu. En trobareu moltes als nostres programes!

Competència ciutadana

Seguim amb l’aprenentatge cooperatiu com una bona metodologia per treballar les competències que inclouen habilitats socials. Amb ell, els alumnes aprenen a treballar plegats amb un objectiu comú, a comunicar-se i a establir acords entre tots.

Competència emprenedora

A tekman treballem l’esperit emprenedor dels alumnes per mitjà dels projectes i el PBL, l’aprenentatge basat en problemes; dues metodologies que permeten als alumnes fer focus en la resolució dels problemes presentats dins l’aula o en aconseguir el producte final d’un projecte.

Competència en consciència i expressió cultural

Tots els nostres programes contenen activitats que fomenten la creativitat dels alumnes i els animen a expressar-se, ja sigui per mitjà de l’art o la comunicació oral i l’ús d’altres llengües. A més, tenim molt en compte les intel·ligències múltiples per dissenyar activitats que permetin als nens i nenes donar el millor de si mateixos.

El cor dels nostres programes

03.

Una proposta educativa sòlida i contínua recolzada per bases pedagògiques i estudis en didàctica, amb metodologies actives que inclouen activitats contextualitzades i projectes autèntics. Tots els programes ofereixen un enfocament educatiu competencial i actualitzat, recursos valuosos per a l’aula, formació contínua per a docents i assessorament personalitzat per especialistes en didàctica per donar suport a la teva pràctica docent.

  • Continuïtat entre etapes
  • Metodologies actives
  • LOMLOE 100% adaptada a cada CCAA
  • Materials manipulatius i digitals
  • Formació continuada per a docents
  • Assessors pedagògics especialistes

04.

Tot, per tal d’acompañar
els futurs ciutadans

Situacions d’aprenentatge que integren metodologies amb les que 

els alumnes aprenen…

Imagen deslizante

05.

Metodologia

Aquestes metodologies s’integren a través d’una seqüenciació didàctica de continguts, adaptada amb diverses propostes que compleixen amb els principis del DUA. Amb activitats sorgides de les aules, estratègies basades en estudis sobre neuroeducació i amb temàtiques que connecten amb els alumnes.

Tots els programes tenen com a eix transversal metodològic l’aprenentatge basat en el joc, ja que jugar és la manera natural d’aprendre que tenen els nens. Per mitjà del joc, els alumnes desenvolupen diferents habilitats i destreses de manera segura i feliç: quan el nen se sent emocionalment còmode el seu aprenentatge serà molt més efectiu. En definitiva, tot aquell aprenentatge que generi emocions positives s’adquirirà de forma molt més significativa.

L’aprenentatge manipulatiu involucra l’ús d’objectes tangibles, materials concrets i activitats pràctiques per facilitar el procés d’aprenentatge dels alumnes. En lloc de dependre únicament de la informació verbal o visual, permet als nens interactuar directament amb els materials i experimentar conceptes de manera física i pràctica. Treballar amb materials concrets aporta múltiples beneficis, ja que permet als alumnes de manera directa i pràctica amb els conceptes, fet que millora la seva comprensió, retenció i aplicació dels coneixements. Aconsegueix involucrar els nens de manera activa i pràctica, facilita la comprensió profunda, estimula el pensament crític, connecta conceptes de la vida real, atén diversos estils d’aprenentatge, millora la retenció d’informació i garanteix la inclusió i adaptació a les necessitats individuals dels nens.

Involucrar els alumnes en projectes pràctics i significatius que tracten problemes del món real fomenta la comprensió profunda, el pensament crític, la col·laboració i l’aprenentatge autodirigit. Els alumnes desenvolupen habilitats transferibles, com resolució de problemes, comunicació i treball en equip mentre apliquen coneixements en contextos reals. L’ABP motiva els alumnes a fer que l’aprenentatge sigui rellevant i motivador, preparant-los per fer front als reptes del món real i per desenvolupar habilitats essencials per a l’èxit personal i professional.

L’aprenentatge basat en problemes implica que els nens s’involucrin en la resolució de problemes autèntics i desafiants, on exploren informació rellevant per trobar solucions, fomentant així habilitats com l’anàlisi crítica, la col·laboració i l’aplicació pràctica del coneixement. A través de la investigació i presa de decisions, els alumnes desenvolupen competències valuoses mentre fan front a situacions reals, fet que condueix a un aprenentatge profund i durador, i els equipa per abordar reptes complexos en la seva vida personal i futura.

El treball cooperatiu és un altre dels eixos transversals dels nostres programes. A través de la cooperació potenciem les responsabilitats individuals front al grup, la interacció entre iguals, les habilitats interpersonals, la coavaluació i l’autoavaluació. L’alumne com a protagonista del seu propi aprenentatge i el mestre assumint un canvi de rol, el de guia. El docent no és qui transmet els coneixements, sinó que plantejarà situacions on l’alumne descobreix per si mateix i experimenta en primera persona.

Un altre aspecte destacable de la nostra proposta és el fet d’oferir diferents oportunitats d’aprenentatge també en relació amb els espais. L’aprenentatge no es troba aïllat dins una aula, sinó que forma part del nostre entorn i de les nostres realitats més properes, i podem observar-lo i practicar en situacions reals. Per aquest motiu proposem aprofitar tots els espais del nostre centre i del nostre entorn proper sempre i quan sigui possible, per experimentar les matèries en primera persona.

Considerem important fomentar la cultura de pensament, l’objectiu de la qual és ensenyar a pensar per ser capaços de resoldre problemes i prendre decisions amb major facilitat. No obstant això, posseir l’habilitat de pensar no implica necessàriament saber utilitzar-la. Per això és important desenvolupar-la i aprofundir-la en un mitjà adequat, i estem convençuts que aquest mitjà és l’aula. Amb aquest objectiu, realitzem estratègies de pensament i rutines de pensament.

  • Les estratègies de pensament són models de tasca que promouen la metacognició o la reflexió sobre el que s’aprèn i permeten avaluar el propi pensament. Són eines necessàries per optimitzar el procés d’aprenentatge. Exerciten habilitats d’anàlisi, comprensió, classificació, comparació i contrast, resolució de problemes i presa de decisions. Aquestes habilitats i destreses de pensament poden transferir-se a altres àmbits fora de l’aula. Alguns dels seus objectius són reflexionar al voltant del que s’ha après, fixar els coneixements i prendre consciència de la pròpia presa de decisions front a la resolució de problemes. Ja que és una activitat que requereix de la direcció del docent, és important que al principi sigui guiada i es treballi dins l’aula.
  • Les rutines de pensament són pautes cognitives basades en preguntes o afirmacions que fomenten el pensament. Permeten evidenciar de manera clara i autònoma allò que l’alumne coneix, les seves carències, les seves eines i com les utilitza. A més, són molt útils per estructurar les idees i els coneixements, ajuden a prendre decisions sobre la pròpia estructura mental i a comprendre el procés que s’ha seguit per assolir determinades idees. Les rutines amb les què treballem tenen uns objectius molt clars i per això es treballen amb els continguts en moments clau. És important que siguin guiades i que es treballin dins l’aula; es pot utilitzar la mateixa metodologia i seguir les mateixes fases que per a les estratègies de pensament.

A tekman plantegem una avaluació amb la finalitat d’ajudar els alumnes a millorar durant el seu procés d’aprenentatge. L’avaluació tradicional, centrada únicament en resultats i coneixements, no proporciona una visió completa del progrés de l’alumne ni contribueix a millorar el procés d’aprenentatge.

  • L’avaluació per competències és fonamental en els nostres programes educatius. Treballar per competències permet que els alumnes apliquin el que han après en situacions reals. És important que adaptem l’avaluació perquè sigui coherent amb aquest enfocament, considerant-la com una part activa del procés educatiu i com una eina perquè els alumnes millorin contínuament. Una avaluació competencial ens permet valorar no solament els coneixements adquirits, sinó també les habilitats, aptituds i valors de l’alumne. És una avaluació contínua i transparent, on podem utilitzar instruments com l’autoavaluació i l’avaluació cooperativa, involucrant els alumnes en la reflexió sobre el seu propi progrés i en la valoració del treball en equip.

  • És essencial que, com a docents, promovem una cultura de l’avaluació i la reflexió dins l’aula. A través de l’avaluació formativa i formadora ajudem els alumnes a desenvolupar habilitats com l’aprendre a aprendre i el sentit de la iniciativa i l’empreniment, preparant-los per fer front a reptes significatius de la seva vida, ja que ens ofereix una informació valuosa per guiar els nostres alumnes en aquest camí de desenvolupament acadèmic i personal.