Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

LOMLOE: avaluant per competències

La nova llei d’educació canvia què ensenyem, com ensenyem i també com hem d’avaluar; se centra en un ensenyament basat en competències clau i competències específiques. Aquest nou enfocament competencial comporta repensar les creences, estratègies i fins i tot actituds que tenim cap a l’avaluació. Vegem com!
Infantil Primària Secundària

COMPARTEIX

La LOMLOE es construeix al voltant de les competències, que marquen tots els aspectes d’aquesta nova llei. Com expliquem en un article anterior sobre les àrees de la LOMLOE, comença en el Perfil de sortida de l’alumne, on marca aquestes competències i els seus descriptors operatius. Les competències clau es connecten amb competències específiques de cada àrea, i trobem també els sabers bàsics (abans, continguts). I, tot això, com ho avaluem? 

En el decret es deixen orientacions per a l’avaluació, però és tasca de les Administracions desenvolupar aquests criteris. Així i tot, ja comptem amb tres nivells: l’avaluació a l’aula, l’elaboració d‘informes competencials i les proves diagnòstiques. Entrem més detalladament en cadascun d’aquests nivells d’avaluació competencial, relacionant el que diu la llei i com ho abordem en els programes educatius de tekman.

Estratègies per a una avaluació global, contínua i formativa

L’article 14 de la LOMLOE estipula que «l’avaluació de l’alumnat serà global, contínua i formativa, i tindrà en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d’aprenentatge».

Recordem que les competències clau conformen el perfil de sortida de l’alumne, i que la llei recomana treballar-les a mitjançant les competències específiques. Cada competència específica està constituïda pels seus criteris d’avaluació, en totes les etapes escolars: en Infantil, per a primer cicle i segon, en Primària, en finalitzar 2n, 4t i 6è, i en Secundària, al final de 3r i 4t curs.

Necessitem una avaluació global i contínua per valorar si els alumnes han desenvolupat els acompliments que marca l’avaluació.

Per valorar si els alumnes han desenvolupat els acompliments que marquen aquests criteris d’avaluació, necessitem una avaluació global i contínua. És necessari dissenyar una seqüència d’avaluació que ens permeti recollir evidències d’aprenentatge per poder analitzar-les i introduir canvis en el procés d’ensenyament, sempre amb l’objectiu que els alumnes progressin.

A tekman, et facilitem la seqüència i et donem els instruments necessaris per fer aquest procés d’avaluació en tots els seus passos:

  1. Planificar l’avaluació mitjançant la Programació d’aula.
  2. Recollir evidències d’aprenentatge amb indicadors d’observació (activitats, presentacions, etc.) per veure els acompliments en directe a l’aula. Les fitxes, les proves, el portfolio i els productes finals dels projectes també t’ajudaran a observar els acompliments en les produccions.
  3. Analitzar i prendre decisions gràcies a les rúbriques de criteris d’avaluació, que et permeten valorar el nivell de cada alumne amb tota la informació recollida. Parlem tant de decisions de planificació com pedagògiques. Per a aquest segon grup de decisions, et facilitem diversos recursos per atendre la diversitat a la teva aula, tenint en compte tots els ritmes d’aprenentatge.
  4. Definir i comunicar els resultats a alumnes i famílies.

La nova llei d’educació també avala la diversitat d’instruments d’avaluació que incloem a tekman, com veiem en aquesta part de l’article 14: «Es promourà l’ús generalitzat d’instruments d’avaluació variats, diversos, accessibles i adaptats a les diferents situacions d’aprenentatge que permetin la valoració objectiva de tot l’alumnat».

Tres passos per a una avaluació formativa

I, com aconseguim una avaluació formativa? La clau és implicar els alumnes en el procés d’avaluació:

  • Compartir amb els alumnes els objectius d’aprenentatge i saber quins són els seus coneixements previs. Així, podran enfocar el seu aprenentatge.
  • Compartir quins són els criteris de qualitat, aquells aspectes o passos que han de seguir per fer correctament una activitat. Per a això, podem fer servir instruments d’avaluació que els ajudin a registrar aquests criteris i fer així un seguiment visual de com van. És recomanable dissenyar aquests instruments juntament amb els alumnes, provar-los per assegurar-nos que són útils i millorar-los si és necessari.
  • Oferir moments perquè els alumnes utilitzin els instruments que hem dissenyat amb ells i puguin valorar així el seu propi aprenentatge, tant respecte als sabers com al procés. Després, el millor és oferir oportunitats perquè puguin millorar, aplicar de nou els aprenentatges i afermar aquests coneixements.

Per aconseguir una avaluació formativa hem d’implicar els alumnes en el seu propi procés d’avaluació.

Si vols saber més sobre com fer servir instruments d’avaluació, descàrrega gratis aquesta guia pràctica amb exemples de Superlletres. Segur que et serà d’utilitat per a les teves classes!

L’informe d’avaluació de competències 

Respecte a l’informe competencial, l’article 15 de la LOMLOE diu el següent: «En finalitzar cadascun dels cicles, el tutor o la tutora emetrà un informe sobre el grau d’adquisició de les competències clau per part de cada alumne o alumna, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s’han de contemplar en el cicle o etapa següent».

Sabem que el pròxim curs s’apliquen els canvis de la nova llei només en determinats cursos, i no coincideixen amb els finals de cicles que s’especifiquen en aquest fragment de la llei. No obstant això, hem de començar ja a avaluar de manera competencial amb els instruments adients per anar creant aquest informe de final de cicle. A més, també ens servirà per elaborar els informes per a les famílies.

Cada Administració concretarà com qualifica l’adquisició de les àrees, però ja sabem que la LOMLOE sol·licitarà un traspàs de les competències desenvolupades entre cicles, perquè els alumnes no deixin de treballar-les i puguin continuar avançant en el seu progrés. Així que, comencem ja a avaluar competencialment!

La prova de diagnòstic

Sobre l’avaluació de diagnòstic, en l’article 22 de la LOMLOE s’especifica que «en el 4t curs d’Educació Primària, tots els centres realitzaran una avaluació de diagnòstic de les competències adquirides pel seu alumnat. Aquesta avaluació, que serà responsabilitat de les Administracions educatives, tindrà caràcter informatiu, formatiu i orientador per als centres, per al professorat, per a l’alumnat i les seves famílies o tutors legals i per al conjunt de la comunitat educativa».

Això cal tenir-ho en compte! Encara que només aplica a 4t, a tekman posem a la teva disposició proves competencials per anar practicant aquesta avaluació. 


L’avaluació és un dels punts de la LOMLOE que més dubtes i inseguretat genera entre els docents. Esperem que aquest article t’hagi estat útil i hagi ajudat a aclarir els conceptes principals d’aquesta nova avaluació per competències. Si vols saber-ne més, no et perdis aquest webinar especial LOMLOE que vam fer fa poc.

Digues què et sembla! Tens alguna pregunta sobre l’avaluació de la nova llei d’educació? Deixa’ns el teu comentari.


ludilletres_bran_banner
Picture of tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar