Search
Close this search box.

RECURSOS / BLOG

Claus de la prevenció de dificultats en la lectoescriptura durant l’etapa infantil

Treballar des d’una edat primerenca les habilitats perceptivo-motrius dels nens ajuda a prevenir dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. T’ensenyem com fer-ho!
Infantil

COMPARTEIX

niño haciendo un recorte de papel

Durant l’etapa infantil és fonamental que els alumnes desenvolupin les capacitats que, posteriorment, a l’etapa de primària, els permetran ser competents en lectura i escriptura. És un període igualment fecund com crític per assegurar els ciments d’habilitats cognitives, socials i socioemocionals. Mulas i Hernández (2004) accentuen la importància de la prevenció de dificultats d’aprenentatge en els alumnes de l’etapa infantil, ja que:

«L’enorme plasticitat del seu sistema nerviós central implica que el seu cervell es torni més vulnerable a situacions de risc, que puguin retardar el seu sistema maduratiu i, com a conseqüència, es produeixin deficiències transitòries o permanents.»

A tekman som conscients de la transcendència d’aquesta etapa, i hem apostat per crear activitats i materials que facilitin als mestres treballar des d’un enfocament preventiu, per evitar que es produeixin problemes en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.

Per què és important treballar la prevenció de dificultats en la lectoescriptura?

Tots sabem que el desenvolupament de la lectoescriptura és la base d’un aprenentatge molt més ampli. Els nens que desenvolupen habilitats sòlides en l’escriptura i la lectura des d’una edat primerenca tenen uns ciments ferms per adquirir coneixements en altres àrees. Si els alumnes no tenen aquest desenvolupament consolidat al voltant de 2n de primària tindran dificultats en el seu desenvolupament tant acadèmic com emocional, ja que la seva autonomia i la confiança en si mateixos es veuran afectades.

Si detectem dificultats d’aprenentatge en la lectura i escriptura a segon cicle d’educació primària, segurament ens enfrontarem a un problema molt complex que requerirà molt més temps d’intervenció.

Per això és molt important treballar de manera preventiva. Així, haurem de tenir molt clar quin és el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura per a cada edat. Per a cada curs, haurem de ser capaços de treballar els aspectes predictors d’una bona comprensió lectora, així com les habilitats d’escriptura necessàries per superar amb èxit aquest procés complex que inclou tot infantil i part de primària i que se seguirà perfeccionant durant tota la vida.

Quines són les dificultats més comunes en el desenvolupament de la lectoescriptura?

Aprendre a llegir i escriure és un procés complex, que requereix el desenvolupament i la pràctica sostinguda d’habilitats visuals, auditives i grafomotrius de manera sistematitzada i sostinguda en el temps, ja que s’inicia a infantil i no finalitza, aproximadament, fins als 8 anys. Per aconseguir que els alumnes desenvolupin les competències de lectura i escriptura a 2n de primària s’ha d’assegurar el desenvolupament dels codis comunicatius: consciència fonològica, consciència ortogràfica, consciència de les paraules, consciència sintàctica, descodificació ràpida, comprensió verbal i consciència pragmàtica (Isabel Solé, 2012).

Així doncs, moltes de les dificultats de comprensió lectora, per exemple, tenen el seu origen a infantil, en el baix nivell de desenvolupament lingüístic des de l’oralitat, de la consciència fonològica o del coneixement de les lletres. Durant el desenvolupament d’aquests aspectes hi trobem moltes dificultats relacionades amb la maduració en capacitats com la memòria de treball, la discriminació visual o la psicomotricitat.

Si volem prevenir les dificultats en aquestes capacitats, haurem de treballar aspectes com la motricitat fina, les pràxies bucofonadores, la coordinació oculomanual, els moviments sacàdics dels ulls, de seguiment i fixació i la lateralitat, entre d’altres.

Com treballar la prevenció de dificultats en la lectoescriptura

La nostra postura des de tekman és molt clara: amb Ludilletres, el nostre programa per aprendre a llegir i a escriure a infantil i a primer cicle de primària, introduïm una gran quantitat de recursos que evitin l’aparició de dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. L’objectiu és proporcionar activitats de prevenció per reduir possibles dificultats i ajudar a una correcta adquisició del llenguatge escrit.

Una de les premisses principals de les activitats de prevenció de dificultats és que treballen capacitats específiques que condicionen les habilitats lingüístiques. Un altre aspecte important és plantejar-les des d’una vessant lúdica i motivadora, com una activitat més dins el procés d’aprenentatge. A més, és important que el mestre acompanyi de prop el desenvolupament de l’activitat, per identificar els alumnes amb dificultats: per això es poden plantejar com un espai de treball supervisat pel mestre. Per últim, no s’ha de témer a la repetició sistematitzada d’aquestes activitats al llarg de les setmanes, ja que és a través de la pràctica que els alumnes convertiran la seva capacitat en habilitat.

Aquestes són algunes de les activitats que proposem a Ludilletres per treballar la prevenció de dificultats:

  • Per a 3 anys: per prevenir dificultats bucofonadores proposem exercicis com bufar una espelma, perquè els nens siguin conscients de l’aparell fonador i articulatori. A més, per treballar la motricitat fina plantegem accions com esquinçar paper, tauletes per cosir, etc.
  • Per a 4 anys: prevenim dificultats oculomanuals i dificultats de moviments sacàdics, de seguiment i de fixació. Això es pot treballar a través d’activitats com Estrella numerada, on els alumnes han de dirigir la seva mirada al nombre que s’indiqui de l’estrella, tractant de ser precisos i ràpids. També poden seguir el recorregut d’una lletra, llançar una bola a un punt específic, etc.
  • Per a 5 anys: evitem l’aparició de dificultats de lateralitat, que es comença a definir entre els tres i cinc anys. Els infants amb una lateralització ben definida tenen una bona organització psicomotora, fet que els permet executar algunes tasques d’aprenentatge amb major facilitat, com coordinar el moviment de la mà amb la mirada per escriure i comprendre conceptes espacials.

Aquestes activitats es dissenyen seguint les característiques exposades anteriorment i es plantegen en diferents moments de la sessió.

En suma, resulta fonamental prendre consciència de la mal·leabilitat cognitiva dels nens durant l’etapa infantil i de la varietat de ritmes d’aprenentatge dins l’aula, per poder prevenir amb eficàcia l’aparició de dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura. Amb Ludilletres es respecta el procés natural d’adquisició de la lectura i l’escriptura, atenent la diversitat dins l’aula i proposant una gran varietat d’activitats i recursos que asseguren el correcte desenvolupament d’habilitats escrites i lectores.


Isabel Solé (2012). Competencia lectora y aprendizaje. Revista Iberoamericana De Educación, 59.

Fernando Mulas & Sara Hernández (2004). Bases neurobiológicas de la atención temprana. A Manual de atención temprana. Edicions Pirámide

Picture of tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar