RECURSOS / BLOG

Coneix les 8 competències clau de la LOMLOE

Tot preparat per a la LOMLOE! La nova llei d’educació espanyola actualitza el currículum i se centra en un ensenyament competencial. Coneixes bé les 8 competències clau al voltant de les quals es construeix la LOMLOE? Te les expliquem i les aterrem a l’aula!
Infantil Primària Secundària

COMPARTEIX

Un alumne competent és aquell que sap utilitzar tots els seus coneixements i habilitats de manera estratègica per resoldre els problemes del seu dia a dia. És precisament aquest l’objectiu de la nova llei d’educació: que els nens i nenes siguin persones competents i preparades per al món real. Per aconseguir-lo, parteix del perfil de sortida dels alumnes i estructura tot l’ensenyament basant-se en competències clau. Aquestes competències es comproven mitjançant els descriptors operatius, que ens informen de les capacitats i coneixements que ha d’aconseguir l’alumne, i connecten amb les competències específiques d’àrea (de les quals en parlarem més detalladament en el nostre pròxim article).

A tekman ja treballàvem basant-nos en les competències que estableix la Unió Europea, per la qual cosa tots els nostres programes educatius estan dissenyats tenint en compte el seu desenvolupament. Ara, passem de les capacitats a les competències i afegim continguts nous per reforçar-les. A més, amb tots els programes es treballen activitats contextualitzades, projectes autèntics i diverses metodologies per desenvolupar les competències. T’ho expliquem!

1. Competència en comunicació lingüística

La competència en comunicació lingüística combina diverses habilitats dels alumnes, ja que comprèn tota mena de comunicacions i suports: des de l’oralitat més habitual fins a la comunicació audiovisual o altres que també requereixen el domini de les tecnologies. Sigui com sigui la manera en què ens comuniquem, aquesta primera competència tracta de la interacció entre les persones

Per descomptat, també parlem de lèxic, gramàtica, semàntica i ortografia; de dimensió sociolingüística, pragmàtica i discursiva. Treballarem a classe perquè els nostres alumnes millorin la lectura, l’escriptura, la parla, l’escolta i la conversa, a més de l’anàlisi de la informació i el seu sentit crític.

Una bona forma de desenvolupar la competència lingüística és mitjançant la comunicació oral. Per això, en moltes activitats dels nostres programes educatius encoratgem als alumnes a què donin respostes als problemes oralment.

2. Competència plurilingüe

La competència plurilingüe o multilingüe es basa en la capacitat d’utilitzar diverses llengües per comunicar-se. A més de millorar i perfeccionar la llengua materna, aquesta competència anima a enriquir la comunicació dels alumnes amb el domini d’altres llengües: llengües oficials, llengües d’ús molt estès i fins i tot llengües clàssiques. 

Una de les millors maneres de conèixer una cultura és precisament a través de la seva llengua i del seu llenguatge. En aprendre nous idiomes, els alumnes també augmentaran el seu coneixement sobre diferents pobles, països i cultures, adquirint una visió més àmplia del món on viuen.

Recuperem la comunicació oral com a element clau també en aquesta competència. Per conèixer una llengua cal parlar-la! A més, treballem la comunicació mitjançant les converses que sorgeixen a classe, sigui amb els docents o amb els companys en els moments de treball cooperatiu.

3. Competència matemàtica i en ciència, tecnologia i enginyeria

La competència relacionada amb les STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) combina la importància de les matemàtiques, de les ciències i de la tecnologia per fer front als problemes del món modern.

Per desenvolupar la competència matemàtica, els alumnes treballen els números, les mesures i les estructures, així com les operacions i les representacions matemàtiques, i la comprensió dels termes i conceptes matemàtics. Amb tot aquest coneixement, podran analitzar problemes i dades, arribar a les seves pròpies conclusions i reflexionar sobre els processos que han seguit per defensar-les. 

D’altra banda, l’enfocament de la ciència i la tecnologia es vincula amb el coneixement i la conservació del medi natural, així com el progrés. També contribueixen al desenvolupament del pensament científic i formen als nens i nenes per a ser ciutadans responsables i capaços de fer judicis crítics sobre fets científics. I, tot això, com ho treballem? Mitjançant la física, la química, la biologia, la geologia, les matemàtiques i la tecnologia.

Per treballar aquesta competència, a tots els nostres programes de matemàtiques afegim activitats que fomenten el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic mitjançant el plantejament de problemes i el càlcul.

4. Competència digital

Ningú dubta que la competència digital és fonamental en el món actual, i més que ho serà en el dia de demà! Per això, la nova llei se centra en l’ús de les noves tecnologies, utilitzant-les perquè els nostres alumnes siguin més creatius i també més crítics, tenint més accés a la informació. Això sí, sempre fent-ne un ús responsable.

Per desenvolupar la competència digital, treballem diversos llenguatges (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i aprenem a fer servir aplicacions i programes informàtics.

A tekman creiem en la potència de les noves tecnologies i en la importància que els alumnes les dominin, i ho treballem mitjançant les plataformes digitals que acompanyen a tots els nostres programes.

5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre

Que important és aprendre a aprendre! Aquesta competència clau es basa en l’habilitat per iniciar, organitzar i persistir en l’aprenentatge, i el seu objectiu és que els alumnes aconsegueixin un aprenentatge més autònom i eficaç. Per a això, hauran d’aprendre a organitzar-se i a controlar els seus propis processos d’aprenentatge.

En aquest punt, l’alumne combinarà el que sap sobre la seva pròpia manera d’aprendre, el que sap de la matèria i dels continguts que es treballen a l’aula i les estratègies de què disposa.

A tots els programes de tekman trobem espais dedicats a la reflexió, que ajuden els alumnes a consolidar els coneixements treballats a classe i a prendre consciència de la manera en què estan aprenent. Una altra bona manera de treballar aquesta competència, que també comprèn habilitats socials, són les activitats que fomenten l’aprenentatge cooperatiu. En trobareu moltes en els nostres programes!

6. Competència ciutadana

Aquesta competència comprèn la competència social i la cívica i tracta temes tan importants com la igualtat i la no discriminació, la democràcia, la justícia i els drets humans. 

Per començar, la competència social cerca el benestar personal i també col·lectiu, amb un bon estat de salut físic i mental, a més d’altres factors socioeconòmics determinants. D’altra banda, la competència cívica se centra en el coneixement de conceptes sociopolítics i econòmics de caràcter més global, com per exemple la solidaritat i la importància dels esdeveniments històrics. El món és un lloc enorme i complex! Hem d’ajudar els nostres alumnes a anar comprenent a poc a poc com funciona i què podem fer per millorar-ho, ja que els nostres actes locals també tenen conseqüències globals.

Seguim amb l’aprenentatge cooperatiu com a una bona metodologia per a treballar les competències que inclouen habilitats socials. En ell, els alumnes aprenen a treballar junts amb un objectiu comú, a comunicar-se i a arribar a acords entre tots.

7. Competència emprenedora

El sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (SIE) ens ajudarà a transformar les idees en una cosa real, reconeixent les oportunitats personals, professionals i també comercials, perquè no oblidem que es tracta de formar a adults competents i capaços de viure en el món actual. 

Aquesta competència requereix moltes habilitats, com la capacitat d’anàlisi, organització, adaptació, presa de decisions, resolució de problemes, treball cooperatiu, responsabilitat, sentit crític, autonomia i confiança en un mateix.

A tekman treballem l’esperit emprenedor dels alumnes mitjançant els projectes i el PBL, l’aprenentatge basat en problemes; dues metodologies que permeten als alumnes centrar-se a resoldre un problema presentat a l’aula o aconseguir el producte final d’un projecte.

8. Competència en consciència i expressió culturals

L’última de les competències clau ens parla de la importància i la riquesa de les diferents cultures: conèixer-les, apreciar-les i acostar-nos a elles amb una actitud oberta i respectuosa. També fomenta la creativitat i la participació en la vida cultural, contribuint al patrimoni cultural i artístic de totes les comunitats. 

A més, aquesta competència també posa l’accent principalment en l’expressió artística i plàstica, fonamentals per mostrar tant la identitat cultural compartida dels pobles com la personal, de cada individu.

Ja sabeu que ens encanta la creativitat! Tots els nostres programes contenen activitats que fomenten la creativitat dels alumnes i els animen a expressar-se, mitjançant l’art o la comunicació oral i l’ús d’altres llengües. A més, tenim molt en compte les intel·ligències múltiples per dissenyar activitats que permetin a tots els nens i nenes donar el millor de si mateixos.


Vol saber més sobre les competències? Ampliem la informació en aquests articles:

emat_bran_banner_cat
tekman

tekman

Subscriu-te per rebre totes les novetats al teu correu!

Et pot interessar